• Armanda,
  • Armands
Meklēšana MeklēšanaRSSFacebookZiņu lente


Laika ziņas
Facebook
Видео Video


Daugavpils dome apstiprina pašvaldības budžetu bez deficīta

Teksta izmērs Aa Aa
Sabiedrība
LETA 08:43, 21.02.2024


Daugavpils dome otrdien apstiprināja pašvaldības 2024.gada budžeta plānu bez deficīta, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.


Foto: LETA

Pašvaldībā norāda, ka budžeta veidošanu lielā mērā ietekmēja valsts līmenī pieņemtie finanšu lēmumi, kuru izpilde jānodrošina pašvaldībām. Proti, budžeta izstrādes grupai bija jāatrod līdzsvars starp strauji pieaugušo sociālo pabalstu apjomu, minimālās algas un pedagogu darba samaksas celšanu, kredītprocentu maksājumu pieaugumu - salīdzinot ar iepriekšējo gadu, procentu likmju maksājumi pašvaldības aizņēmumiem ir palielinājušies par vienu miljonu eiro. Tāpat bija jārod līdzsvars starp daudziem citiem izdevumiem un vienlaicīgu nepieciešamību nodrošināt iespējami labvēlīgu dzīves un darba vidi pašvaldības iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Pašvaldības resursi izdevumu segšanai 2024.gadā kopumā ir 150 miljoni eiro, tai skaitā ieņēmumi plānoti 138 miljoni eiro, naudas līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada - 10 miljoni eiro, un plānotie aizņēmumi investīciju projektu un Eiropas Savienības (ES) finansēto projektu īstenošanai - 836 128 eiro.

Ieņēmumu lielāko daļu veido transferti, kas ir 78 miljoni eiro, iedzīvotāju ienākuma nodoklis - 50 miljoni eiro, budžeta iestāžu ieņēmumi - seši miljoni eiro un citi nenodokļu ieņēmumi, nodevas un ienākumi no saimnieciskās darbības. Pamatbudžeta izdevumi 2024.gadam plānoti 150 miljonu eiro apmērā.

Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, komentējot 2024.gada budžetu, norāda, ka galveno pilsētas finanšu dokumentu izdevies izveidot bez deficīta. Tas nozīmē, ka Daugavpilij ir izdevies sabalansēt budžetu, nenonākot bankrotā un neaizņemoties ne centa.

"Uz daudzu ne tikai Latgales, bet arī citu Latvijas pašvaldību fona mēs drīzāk izskatāmies dzīvi, nekā miruši. Vismaz mums nenāksies maksāt milzīgus procentus par valsts kredītiem, kas paņemti pilsētas pamatfunkciju nodrošināšanai - mēs "neapcērpjam" sociālos pabalstus, skolas un bērnudārzi turpinās darbu, apkuri un ūdeni neatslēgs, ielas būs gaišas un tīras, mēs turpināsim visus iesāktos projektus, kas tiek finansēti tai skaitā no Eiropas fondu līdzekļiem, un pat spēsim organizēt kultūras pasākumus, tostarp pilsētas svētkus," saka Elksniņš.

Tomēr viņš piebilda, ka budžets bez deficīta nenozīmē uzreiz jebkādu pašvaldības attīstību vai to, ka 2024.gada budžets ir vērsts uz stabilizāciju un iedzīvotāju sociālās aizsardzības līmeņa paaugstināšanu.

"Tas ir izdzīvošanas, nevis dzīvošanas budžets. Sliktākais ir tas, ka valsts joprojām nesaskata nekādas problēmas," atzīst Elksniņš.

Pašvaldībā norāda, ka 2024.gadā pieauga izdevumi mājokļa pabalstam, ir augstāks garantētā minimālā ienākuma, trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis. Tas dod tiesības uz pabalstiem iedzīvotājiem ar lielākiem ienākumiem, respektīvi, pieaugs gan pabalsta saņēmēju skaits, gan kopumā pabalstos izmaksājamās summas. Līdz ar to pašvaldībai nācies rūpīgi pārskatīt un izvērtēt pašvaldības īstenotās atbalsta programmas. Ir saglabātas gandrīz visas sociālās programmas un pabalsti, jo viens no galvenajiem pašvaldības uzdevumiem esot palīdzēt sociāli neaizsargātajiem daugavpiliešiem.

Daugavpils pašvaldības budžetā sociālajiem pabalstiem šogad paredzēti teju septiņi miljoni eiro. Prognozēts, ka pabalstus saņems aptuveni 18 000 cilvēku. Ņemot vērā pieejamo finansējumu, finanšu līdzekļus nolemts vairāk novirzīt pamatvajadzību - ēdiens, mājoklis, veselības aprūpe un obligātā izglītība - nodrošināšanai.

Pašvaldība, tāpat kā līdz šim, turpinās izmaksāt mājokļa pabalstu, pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) nodrošināšanai, pabalstus krīzes situācijā, bērnu ēdināšanai, personas apbedīšanai, personai pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, bērna piedzimšanas gadījumā, 100 un vairāk gadu jubilejā, pirts izdevumu segšanai, veselības aprūpei, vides pieejamībai, kā arī pabalstus politiski represētām personām, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un aizgādņiem. Pieaugs atbalsts ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti.

No šī gada valsts vairs nefinansēs deinstitucionalizācijas procesā veiktās aktivitātes, līdz ar to pašvaldība uzņemsies arī šīs saistības, rūpējoties par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuriem nepieciešams papildatbalsts, lai iekļautos sabiedrībā.

Vispārējo izglītības iestāžu finansēšanai 2024.gadā ieplānoti līdzekļi 56 miljonu eiro apmērā, tai skaitā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem - 25 miljoni eiro, maksas pakalpojumi, teju trīs miljoni eiro un valsts budžeta finansējums mērķdotāciju veidā un projektu finansējums - 29 miljonu eiro apmērā. Pašvaldība norāda, ka tas ir teju par četriem miljoniem eiro vairāk nekā pērn. Pieaugums saistāms lielākoties ar pedagogu, tai skaitā pirmsskolas pedagogu, darba samaksas celšanu.

Vienlaikus pašvaldībai izdevies saglabāt finansējumu izglītojamo ēdināšanai. 2024.gada budžetā šim mērķim paredzēti vairāk nekā četri miljoni eiro.

Pašvaldība turpinās kompensēt ēdināšanas pakalpojumu vairākām pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo grupām: sešgadīgajiem izglītojamiem pirmsskolas izglītības sagatavošanas grupās, pirmsskolas izglītības speciālo grupu izglītojamiem, kā arī izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, pavisam kopā - vairāk nekā 1600 bērnu.

Pilnībā apmaksātas pusdienas būs arī 1.-4.klašu skolēniem, kas ir teju 3500 bērnu, un šo pozīciju 50% apmērā finansē valsts. Tāpat pašvaldība turpinās līdzfinansēt 5200 5.-12.klašu skolēnu pusdienas.

Ēdināšanas izmaksas bērniem un jauniešiem no trūcīgajām un maznodrošinātajām mājsaimniecībām pašvaldība turpinās segt pilnā apmērā visās vecuma grupās.

Daugavpils pašvaldībā informē, ka komunālās saimniecības pārvaldes izdevumu apjoms 2024.gadā būs 13 miljoni eiro. Tas ietver pašvaldības autoceļu fondu, tai skaitā valsts mērķdotāciju, kas šogad būs ap četriem miljoniem eiro. Turpināsies pilsētas ielu pārbūve un remonts, tiks izstrādi būvprojekti jauniem objektiem, veikti transporta infrastruktūras uzlabošanas pasākumi. Paredzētas arī citas aktivitātes pašvaldības teritoriju, pilsētvides objektu un mājokļu apsaimniekošanai. Līdzekļu ekonomijas nolūkos tiek samazināti izdevumi ielu sanitārtehniskai uzturēšanai, piemēram, zāles pļaušanai un citiem.

Zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par pārvadājumiem autobusos un tramvajos no pašvaldības budžeta līdzekļiem paredzēti astoņi miljoni eiro. Pašvaldībā norāda, ka, ņemot vērā kopējo ekonomisko situāciju, maksa par braukšanu pilsētas nozīmes sabiedriskā transporta maršrutos pieaugs, bet vienlaikus tiks saglabāti atvieglojumi vairākām iedzīvotāju kategorijām - pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti, skolēniem, daudzbērnu ģimenes locekļiem un citiem. Arī mēnešbiļešu cenas pārstrādās tādā veidā, lai tās būtu izdevīgas cilvēkiem, kuri sabiedrisko transportu regulāri izmanto ikdienā.

Izdevumi kultūrai ir samazinājušies, jo 2023.gadā notika kultūras iestāžu reorganizācija. Izmaiņas veiktas ar mērķi efektīvāk koordinēt pašvaldības struktūrvienību darbu ar skaidri noteiktām funkcijām katrā jomā, nodrošināt materiāltehnisko un cilvēkresursu lietderīgu izmantošanu un taupīt finanšu resursus. Arī turpmāk tiks rīkoti lielākie un iecienītākie pasākumi un festivāli, tādi kā pilsētas svētki, "Muzikālā banka" un citi. Paralēli tam tiek strādāts arī pie jaunu pasākumu rīkošanas, piesaistot uzņēmējus un privātos investorus.

Pašvaldībā uzsver, ka arī ierobežotu resursu apstākļos par vienu no prioritātēm paliek iedzīvotāju veselība un medicīnas pakalpojumu pieejamība. Līdz ar to pašvaldība turpinās īstenot ārstu speciālistu stipendiju programmu.

Uzņēmējdarbības veicināšanai ir paredzēts finansējums 102 227 eiro apmērā. Lai sniegtu atbalstu biznesa ideju autoriem, turpināsies Grantu konkurss "Impulss".

Budžetā paredzēti līdzekļi objektiem, kas jau apstiprināti dalībai pašvaldības līdzfinansētajās programmās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu programma tiks pārveidota un turpmāk dalībai tajā varēs pieteikties mājas, kas tiek renovētas, piesaistot "Altum" finansējumu.

Darbosies pašvaldības līdzfinansētā programma nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādei vai kanalizācijas sistēmai.

Vienlaikus tiks turpināta Sakrālā mantojuma saglabāšanas programma. Ir paredzēti līdzekļi arī darbu veikšanai iepriekš apstiprinātajos projektos Kultūras mantojuma saglabāšanas programmas ietvaros.

Daugavpils pašvaldība sadarbībā ar Augšdaugavas novadu tuvāko gadu laikā īstenos Atveseļošanas fonda finansēto projektu "Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra (ALTOP) Industriālā parka izveide". Ieplānota arī "Lat-Lit" programmas projekta "Ilgtspējīga pārrobežu sadarbība ziemas tūrisma attīstībai, Snow Power" realizācija, kā arī paredzēti līdzekļi energoefektivitātes un infrastruktūras uzlabošanas projektam Daugavpils pašvaldības ēkā Vidzemes ielā 41a, kur atrodas Forštates kultūras nams.

Budžetā paredzēts finansējums arī tehniskās dokumentācijas sagatavošana aktīvās atpūtas parka un veikparka izveidei Stropu ezerā, daudzfunkcionālā sporta laukuma izbūvei pie J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēkas, doktorāta izveidošanai Viršu ielā un daudzfunkcionāla rotaļu objekta piegādei un uzstādīšanai Stropu promenādes tuvumā.

Vērtēšanai ES struktūrtfondu līdzfinansējuma programmās iesniegti vairāki projekti, kas paredz pilsētas infrastruktūras objektu attīstību un sakārtošanu, informē pašvaldībā.


Esiet atbildīgi par komentāriem! Jūsu izteikumi nedrīkst būt pretrunā ar LR likumdošanu.
Portāls VS.LV nenes atbildību par komentāru saturu.
Lasīt visus komentārus

Atbilēt

Anonīmi komentāri

Pievienot

RekomendējamARĪ KATEGORIJĀ

Sabiedrība Pīrsings. No seniem rituāliem līdz mūsdienu mākslai

Modes akcents vai kultūras mantojums? Pīrsings noteikti ir pasaulē populārākā un pieprasītākā ķermeņa modifikācija ar ļoti bagātu un noslēpumainu pagātni.

Sabiedrība Latvijas studenti var pieteikties trim Japānas valdības stipendijām 2025.gadam

Latvijas studenti un jaunieši līdz 10.jūnijam var pieteikties trim Japānas valdības stipendijām 2025.gadam.

Sabiedrība Rīgā ievieš «sniega biļetes» un bezmaksas sabiedrisko transportu autovadītājiem

Gaidot pirmdienas sniegputeni, Rīgā tiks ieviestas "sniega biļetes" un autovadītāji varēs izmantot sabiedrisko transportu bez maksas, informēja Rīgas dome.

Sabiedrība Oranžais brīdinājums! Rīt Latvijā gaidāma stipra snigšana

Jaunā darba nedēļa vietām Latvijā sāksies ar ļoti stipru snigšanu, brīdina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Lasiet arī