• Klaudijs,
  • Sabīne,
  • Sarma
RUS
Meklēšana MeklēšanaRSSFacebookZiņu lente
Reklama.lv
RUS


Laika ziņas
Видео Video Reklama.lv Reklama.lv Facebook Facebook

Juridiskā informācija

BB.LV mājas lapas dizaina un visas informācijas autortiesības, kā arī materiālu izvēle un izvietošana pieder SIA “MEDIA NAMS VESTI” un BB.LV redakcijai.
Materiālu izmantošana ir atļauta tikai ar SIA "MEDIA NAMS VESTI" vai BB.LV redakcijas rakstisku atļauju. Rakstu un ziņu pārpublicēšana jebkādā veidā, izņemot tiešo citēšanu, ir aizliegta bez rakstiskas atļaujas un paredz atbildību saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem par autortiesību aizsardzību.

Automātiska vietnes informācijas kopēšana un publicēšana ar jebkādām programmām un agregātiem ir aizliegta bez SIA “MEDIA NAMS VESTI” vai BB.LV redakcijas oficiālas atļaujas.

Citējot materiālu obligāta atsauce uz BB.LV. Citātiem ir jābūt sakārtotiem tā, lai citētais (ievietotais) teksts būtu viennozīmīgi identificēts kā ievietots (t.i., kā daļa no cita teksta). Citātu skaits nedrīkst pārsniegt 50 procentus no publicētā raksta kopējā apjoma.

Citējot materiālus interneta tīklā, ir obligāta hipersaite ar oriģinālo BB.LV materiālu. Saite jānorāda pirms citētā tekstā, piemēram, "Kā ziņo portāls BB.LV - saite - citāts."